Jsem buřič, říká ČSÚ. Nevyplňujte tu buzeraci, říkám veřejně já!

18. 01. 2011 19:35:08
Český statistický úřad je rozhodnutý, že nebude tolerovat ty občany, kteří budou veřejně vyzývat k porušování zákona a nabádat veřejně ostatní, aby formuláře nevyplňovali. Bude je udávat magistrátům a městským úřadů, aby s nimi zahájily přestupkové řízení. Tak tady jsem, milý úřade. Jdu do toho.

Veřejně tímto vyzývám občany České republiky, aby se nenechali buzerovat dalším zcela zbytečným požadavkem na povinné vyplňování dotazníků při Sčítání lidu 2011 a neúčastnili se ho. Již dříve jsem v článku Hra s ohněm, aneb když při „sčítání lidu“ nejde o sčítání lidu podrobně v bodech popsal duplicitu údajů, které po občanech stát chce přesto, že je jiné úřady státní správy už mají, a uvedl příklady toho, do čeho státu nic není, pokud tedy žijeme v demokracii, která svobodu člověka považuje za hodnotu nejvyšší. Dnes se budu věnovat právním aspektům této státní buzerace, za kterou nám občanům stát hrozí sankcí, když ji nestrpíme a nesplníme.

Předně je potřeba připomenout, že státu odvádíme daně, poplatky a jiné platby, za které očekáváme efektivní službu. Jestliže stát přikáže občanovi, aby nad rámec odvodu těchto plateb ještě něco dalšího pro stát pod sankcí při neplnění udělal, není to nic jiného, než další skrytá daň. A je úplně jedno, zda se jedná o příkaz další platby, nebo příkaz věnovat státu povinně svůj čas. Čas jsou totiž také peníze. Chce-li tedy stát po občanech jejich čas při vyplňování sčítacích archů, pak po nich chce vlastně jen další peníze. V zákoně č. 296/2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 je definováno v § 6, co po nás stát chce. Při sčítání se zjišťují tyto údaje:

a) povinné o fyzických osobách
1. identifikace místa sečtení -- okres, obec, část obce, sčítací obvod, ulice a číslo orientační, číslo popisné nebo evidenční domu, pořadové číslo budovy, číslo bytu,
2. jméno, popřípadě jména, a příjmení,
3. rodné číslo,
4. datum narození,
5. pohlaví,
6. státní občanství,
7. rodinný stav,
8. registrované partnerství,
9. bydliště v rozhodný okamžik,
10. bydliště jeden rok před sčítáním,
11. bydliště matky v době narození,
12. mateřský jazyk,
13. nejvyšší ukončené vzdělání,
14. obor vzdělání,
15. počet živě narozených dětí celkem,
16. počet živě narozených dětí v současném nebo posledním manželství,
17. hlavní ekonomická aktivita,
18. odvětví ekonomické činnosti,
19. zaměstnání,
20. postavení v zaměstnání,
21. místo pracoviště nebo školy,
22. frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo školy,
23. doba trvání denní dojížďky nebo docházky do zaměstnání nebo školy,
24. dopravní prostředek používaný při denní dojížďce do zaměstnání nebo školy, popřípadě údaj o docházce;

b) dobrovolné o fyzických osobách
1. národnost,
2. náboženská víra;

c) o bydlení, bytech a bytových domácnostech
1. identifikace bytu -- okres, obec, část obce, sčítací obvod, ulice a číslo orientační, číslo popisné nebo evidenční domu, pořadové číslo budovy, číslo bytu,
2. způsob bydlení bytové domácnosti,
3. obydlenost bytu,
4. právní důvod užívání bytu,
5. velikost bytu -- počet místností a plocha,
5.1 kuchyň nebo kuchyňský kout,
5.2 obytné místnosti s plochou 4 až 7,9 m2,
5.3 obytné místnosti s plochou 8 a více m2,
5.4 ostatní prostory bytu,
6. poloha bytu v domě,
7. plyn,
8. vodovod,
9. teplá voda,
10. způsob vytápění,
11. energie používaná k vytápění,
12. koupelna nebo sprchový kout,
13. záchod,
14. osobní počítač a připojení k internetu,
15. seznam fyzických osob v bytě nebo v jiném obydlí -- jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození,
16. vztahy mezi společně hospodařícími členy bytové domácnosti,
17. členové bytové domácnosti pobývající 12 měsíců a déle mimo území České republiky ̇ jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození,
18. dočasně přítomné osoby ̇ jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození;

d) o domech
1. identifikace domu -- okres, obec, část obce, sčítací obvod, ulice a číslo orientační, číslo popisné a evidenční domu, pořadové číslo budovy,
2. počet bytů v domě,
3. druh domu,
4. obydlenost domu,
5. druh vlastníka,
6. období výstavby nebo rekonstrukce,
7. materiál nosných zdí,
8. počet nadzemních podlaží,
9. připojení na odpad,
10. ústřední topení a druh paliva,
11. výtah.


Za naprostou neomalenost považuji obsah otázek ve sčítacích arších. Tvrdím, že údaje, které v nich po nás stát požaduje, už z velké míry k dispozici má, zatímco do zbylých mu nic není. (pozn.: Sčítání lidu jako akt zbytečné a drahé buzerace zcela koresponduje s nedávno založeným speciálním útvarem na Ministerstvu vnitra ČR, jehož jediným úkolem je zmapovat počet institucí úřadů státní správy a samosprávy a zjistit, co vlastně dělají, neboť v řadě případů se jejich činnost překrývá.) Ve výše uvedeném zákoně je v § 26 definována sankce pro občana, který vědomě sčítací archy nepřevezme, neodevzdá, nevyplní, nebo vyplní chybně či neúplně. Ta takový „přestupek“ lze podle tohoto zákona ve správním řízení uložit pokutu až do 10 000 Kč. Já říkám „občané, není se čeho bát, když se rozhodnete této buzerace neúčastnit“.

V zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích je v § 2 odst. 2) jasně definováno, co přestupkem není. Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací a) přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem nebo; b) nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliže tímto jednáním nebyl způsoben zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak.

Jsem přesvědčen, že způsob provedení sčítání lidu i obsah otázek, které ve sčítacích arších jsou, zakládají důvodné podezření z hrozícího útoku na zákonem chráněný zájem občana, kterým jsou práva z Listiny základních práv a svobod (LZPS) Ústavy České republiky. Jejich porušení by znamenalo podstatně větší újmu, než újma z páchání přestupku proti Zákonu č. 296/2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Článek 4, odst. 1) LZPS stanoví, že povinnosti (pozn.: vůči občanovi) mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Článek 10 odst. 1) LZPS přitom stanoví, že „Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno; odst. 2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života; odst. 3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.“ LZPS je normou vyšší, než je zákon č. 296/2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Trvám na tom, že sčítání lidu tak, jak je definováno v platném zákonu, ale také otázky, které jsou ve sčítacích arších, zasahují do soukromého a rodinného života. S ohledem na opakovaně prokázané a soudy odsouzené úniky a zneužití osobních údajů úřady státní správy a jejich zaměstnanci hrozí navíc únik osobních dat občanů do nepovolaných rukou. Z uvedeného důvodu si sčítací archy odmítnu od sčítacího komisaře převzít a vyzývám k tomu každého, kdo si další státní buzeraci za peníze daňových poplatníků nechce nechat líbit. Stát má již dost informací o svých občanech a má dost státních zaměstnanců na to, aby si z jednotlivých již existujících databází údaje zjistil sám.

V neposlední řadě se jedná o zbytečné vyhazování peněz daňových poplatníků v době, kdy stát zvyšuje daně, zavádí nové a hrozí srovnáním DPH na úroveň základní sazby u všeho. A na tom se nehodlám podílet, neboť Česká republika stále hýří penězi, jako kdyby padaly z nebe. Veřejně tedy tímto vyzývám občany České republiky, aby se sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 neúčastnili. Na správní řízení a případný soud, pokud mé argumenty přestupková komise nevyslyší, jsem, milý Český statistický úřade, připraven.

František Matějka


PS: Náklady na sčítání lidu jsou v České republice 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je průměrná částka v celé Evropské Unii). Státy Evropské unie tedy vynaloží v současné době v přepočtu celkem 130.000.000.000,- Kč. Ano, čtete dobře: 130 miliard korun to bude stát občany sedmadvacítky v době hledání úspor na každém rohu. V České republice vyčlenila vláda na sčítání 2,65 miliardy korun.


Aktuálně nabízím také článek:
Svaz pacientů ČR je prý „humanitární a sociálně-poradenská všeobecná organizace pacientů v České republice“. Ne, není. Je to jen další pokus, jak nepostižitelně a bez odpovědnosti mluvit v něčím jménu. Pojďme se dnes podívat na několik základních údajů, které se této „organizace“ týkají...:
Svaz pacientů ČR není nic jiného, než další kolona odborů

.

Autor: František Matějka | úterý 18.1.2011 19:35 | karma článku: 46.81 | přečteno: 24311x

Další články blogera

František Matějka

Je po volbách do Evropského parlamentu. Reforma nebude, nic se nezměnilo

Máme po volbách do Evropského parlamentu. Protagonisté EU si otřeli čelo a oklepali se, protože mají další roky jisté. V oblastech, kde před volbami ubrali plyn, aby nenaštvali voliče, přidali teď do eurounijního auta nitro.

15.7.2019 v 11:30 | Karma článku: 36.76 | Přečteno: 1004 | Diskuse

František Matějka

Chceme pryč z EU! Nikdy to nevzdáme!

Chci v tuto chvíli všem jasně říct, že to nikdy nevzdáme. Říkám to přesvědčeným, kteří už vědí, že jsme jejich volbou. Říkám to váhavým. A říkám to i našim nepřátelům. Nikdy to nevzdáme!

24.5.2019 v 15:17 | Karma článku: 34.21 | Přečteno: 1430 | Diskuse

František Matějka

Gunlex je jako ochránce střelců fajn. Bez vystoupení z EU ale nakonec prohrajeme

Jediným řešením, jak ochránit dosavadní práva na poli držení a nošení zbraní v této zemi, je vystoupení České republiky z Evropské unie. Myslíte si, že je to bláhové a naivní? Ani omylem. Dosavadní nařízení EU je jen začátkem.

14.5.2019 v 18:12 | Karma článku: 38.23 | Přečteno: 1441 | Diskuse

František Matějka

Zakázaná Karkulka a novodobí Koniášové!

Není to nic nového, jde jen další tykadlo normalizované korektnosti, které vystrkují samozvaní strážci morálky a narovnávači údajných nespravedlností. Pokusy měnit dějiny a kultury se nám množí a jsou pro Evropu stejně nebezpečné.

12.4.2019 v 11:59 | Karma článku: 41.87 | Přečteno: 2157 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Bohumír Šimek

Proč jsou nemocnice bez peněz

Nikdo vám to neřekne, nikdo vám to nevysvětlí, dělá to dojem, že nemocnice špatně hospodaří, ale skutečnost je naprosto odlišná! Proč nemocnice krachují?

23.7.2019 v 22:09 | Karma článku: 8.52 | Přečteno: 202 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Do nemocnic koňským povozem?

Československo vykazovalo v dávných časech dosti hustou síť nemocnic všeho druhu, kdy jejich oddělení vznikala spíše kvůli lékařům, nikoli kvůli pacientům.

23.7.2019 v 19:20 | Karma článku: 8.86 | Přečteno: 279 | Diskuse

Libor Čermák

Reformujme školství i zrušením indoktrinace dětí politickými ideologiemi!

Z některých politických stran se ozývá, že je potřeba reformovat školství. Ano, je potřeba reformovat. Ale to nejdůležitější to pořád nikde neslyším. A to je zrušení nebo dokonce zákaz indoktrinace dětí politickými ideologiemi.

23.7.2019 v 18:09 | Karma článku: 23.14 | Přečteno: 247 |

Petr Burian

Průběžně do průšvihu

Tak by se dal označit vývoj průběžného důchodového pilíře. Mnozí v tom však problém nevidí. Místo toho, že nebude na jejich důchody, je daleko víc dráždí pomyšlení, že by nějaký důchodový fond na jejich zhodnocení něco vydělal.

23.7.2019 v 15:47 | Karma článku: 12.48 | Přečteno: 313 | Diskuse

Kateřina Lhotská

„Stop Babiš“ není program, pane Fialo...

ODS se rozhodla, že osloví politické subjekty „konzervativně liberálního“ zaměření a nabídne jim spolupráci před parlamentními volbami 2021 s cílem porazit ANO Andreje Babiše. Jak je vidět, někteří se zkrátka nepoučí...

23.7.2019 v 9:01 | Karma článku: 46.53 | Přečteno: 7829 | Diskuse
Počet článků 1589 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 6487

František Matějka (*1970) je předsedou celostátní Strany nezávislosti České republiky a předsedou spolku Centrum nezávislosti České republiky. Více informací najdete na www.frantisekmatejka.cz

Najdete na iDNES.cz